Registrace aktualit Napište nám Zasilání SMS

Změna velikosti písma

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19
Příměstský tábor Bdeněves 2024
20
Příměstský tábor Bdeněves 2024
21
Příměstský tábor Bdeněves 2024
22
Příměstský tábor Bdeněves 2024
23
Příměstský tábor Bdeněves 2024
24 25
26 27 28 29 30 31
Rockové léto na Mži 31. srpna 2024 - vstupenky již v předprodeji
1
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > GDPR

GDPR

Prohlášení o zpracování osobních údajů

Dle NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“)

I. Správce osobních údajů
Obec Bdeněves
Se sídlem: Bdeněves 49. 330 32
IČ: 00573001

(dále jen „správce“) Vás tímto v souladu s čl. 12 GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

 

II. Rozsah zpracování osobních údajů
Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce.

 

III. Zdroje osobních údajů
od stávajících zaměstnanců
od bývalých zaměstnanců
o zvolených zástupcích
od nájemců obecních bytů, prostor sloužících podnikání, pozemků apod.
od současných i bývalých občanů obce, včetně nezletilých občanů
údaje o osobách se zdravotním postižením, nesvéprávných osobách atd..
přímo od subjektů údajů (e-maily, telefon, kontaktní formulář na webu apod.)
z veřejných zdrojů (z ISVS apod.)
od jiné osoby, která je ve smluvním vztahu ke správci
od uchazeče o zaměstnání

IV. Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování
adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (např. jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu, IČ, DIČ) a údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (kontaktní údaje – např. kontaktní adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace)
popisné údaje (např. bankovní spojení)
další údaje nezbytné pro plnění zákonných povinností, smlouvy
údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracovávané v rámci uděleného souhlasu ze strany subjektu údajů (použití osobních údajů za účelem personálních řízení apod.)

 

V. Kategorie subjektů údajů
stávající zaměstnanci
bývalí zaměstnanci
volení zástupci
nájemci obecních bytů, prostor sloužících podnikání, pozemků apod.
současní i bývalí občané obce, včetně nezletilých občanů
osoby se zdravotním postižením, nesvéprávné osoby atd.
jiná osoba, které je ve smluvním vztahu ke správci
uchazeč o zaměstnání

VI. Kategorie příjemců osobních údajů
státní aj. orgány v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy
finanční ústavy
zpracovatelé

VII. Účel zpracování osobních údajů
účely obsažené v rámci souhlasu subjektu údajů
jednání o smluvním vztahu
plnění smlouvy
ochrana práv správce, příjemce nebo jiných dotčených osob (např. vymáhání pohledávek správce)
archivnictví vedené na základě zákona
výběrová řízení na volná pracovní místa
plnění zákonných povinností ze strany správce
ochrana životně důležitých zájmů subjektu údajů
evidence daní a poplatků
agenda k zajištění voleb (vydávání voličských průkazů, evidenci členů volebních komisí, seznam voličů)
agenda k poskytování informací občanům na základě zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů
adresní a identifikační údaje žadatele o ověření podpisu nebo listiny
evidenci čtenářů knihovny
Správce zpracovává osobní údaje a další informace týkající se subjektů osobních údajů (občanů) v rámci samostatné a přenesené působnosti. Většina osobních údajů je zpracovávána na základě povinností, uložených zvláštními zákony. Na taková zpracování osobních údajů o subjektech údajů se nevztahuje povinnost získat souhlas těchto osob. Pokud jsou některé osobní údaje zpracovávány mimo zákonnou povinnost, pak taková zpracování podléhají souhlasu subjektu údajů.

 

VIII. Způsob zpracování a ochrany osobních údajů
Zpracování osobních údajů provádí správce. Zpracování je prováděno v jeho provozovnách a sídle správce jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce, příp. zpracovatelem. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů.

Za tímto účelem přijal správce vhodné technická a organizační opatření (v souladu s článkem 25 GDPR) k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

Ze strany Poskytovatele nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování (včetně profilování) ve smyslu č. 22 GDPR.

 

IX. Doba zpracování osobních údajů
V souladu se lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách, ve spisovém a skartačním řádu správce či v příslušných právních předpisech jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů.

 

X. Poučení
Správce zpracovává údaje se souhlasem subjektu údajů s výjimkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas subjektu údajů.

V souladu se čl. 6 odst. 1 GDPR může správce bez souhlasu subjektu údajů zpracovávat tyto údaje:
subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů;
zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů;
zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje;
zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby;
zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce;
zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě.

XI. Práva subjektů údajů
V souladu se čl. 12 GDPR informuje správce na žádost subjektu údajů subjekt údajů o právu na přístup k osobním údajům a k následujícím informacím:

účelu zpracování,
kategorii dotčených osobních údajů,
příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,
plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy,
veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů,
pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

Subjekt údajů má dále právo požadovat od správce:

přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR,
právo na výmaz, právo být zapomenut dle čl. 17 GDPR,
právo na omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR,
právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování včetně profilování dle čl. 22 GDPR.

Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

Požádat správce o vysvětlení.
Požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo vymazání osobních údajů.
Je-li žádost subjektu údajů podle odstavce 1 shledána oprávněnou, správce odstraní neprodleně závadný stav.
Nevyhoví-li správce žádosti subjektu údajů podle odstavce 1, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na dozorový úřad, tedy Úřad na ochranu osobních údajů.
Postup podle odstavce 1 nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým podnětem na dozorový úřad přímo.
Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

XII. Změna pravidel o ochraně osobních údajů
V případě jakýchkoliv změn pravidel o ochraně osobních údajů, budeme tyto změny komunikovat na www stránkách. Proto je doporučujeme pravidelně kontrolovat.

 

XIII. Kontaktujte nás
V případě jakýchkoliv dotazů nebo žádostí ohledně těchto pravidel o ochraně osobních údajů nás neváhejte kontaktovat na adrese:

Obec Bdeněves
Bdeněves 49. 330 32
IČ: 00573001
tel: 377 922 282
e-mail: ou@bdeneves.cz

 

GDPR - pověřenec pro ochranu osobních údajů

MAS Radbuza, z.s.
nám. ČSA 24, 333 01 Stod
IČ: 22897461
tel: +420 720 021 963, +420 725 830 833
e-mail: gdpr@mas-radbuza.cz

 

Prohlášení o cookies
Pravidla pro užívání cookies

Co jsou soubory cookies?

Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Příští návštěva stránek tak může být snazší a produktivnější. Soubory cookie jsou důležité. Bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější.

Proč používáme cookies?

Soubory cookie slouží k celé řadě účelů. Cookies používáme pro nastavení obsahu webových stránek vzhledem k preferencím uživatele a optimalizaci využití webových stránek. Rovněž jsou používány k vytvoření anonymních, souhrnných statistických údajů, které pomohou analyzovat, jakým způsobem uživatel používá webové stránky. Informace tak pomohou zlepšit strukturu a obsah stránek.

Jaké cookies používáme?

Používáme několik typů cookies, naše vlastní i externí soubory získané od partnerů, se kterými spolupracujeme. Soubory využívané na našich stránkách mohou být rozděleny na následující typy:

• Analytické cookies – sbírají informace o tom, jak uživatel využívá webovou stránku, o typu webové stránky, ze které byl návštěvník přesměrován, o počtu návštěv uživatele a o statistikách webové stránky. Tyto soubory nezaznamenávají osobní data, ale jsou používány pro shromažďování statistik webové stránky.

• Dynamické cookies – používají se k uložení informací o relacích. Soubory s informacemi o relacích umožňují navádění po webové stránce, aniž by uživatel musel vkládat ty samé informace, které už byly vloženy. Po ukončení prohlížeče jsou soubory smazány.

• Trvalé cookies – zůstávají ve vašem zařízení, dokud je nesmažete.

Jak mohu odstranit, nebo zablokovat cookies?

Používání souborů cookie lze nastavit pomocí Vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. Soubory cookie lze pomocí Vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo nastavit užívání jen některých souborů cookie.

Omezení používání cookies může mít vliv na některé funkce, které jsou důležité pro optimální fungování webových stránek. V případě, že je některá z funkcí webových stránek nefuknční, je vhodné zkontrolovat nastavení cookies ve webovém prohlížeči a přijetí cookies zařízení umožnit.

 

Informace o zpracování osobních údajů prostřednictvím kamerového systému

Popis kamerového systému:
Kamerový systém je automaticky provozovaný stálý technický systém umožňující pořizovat a uchovávat obrazové záznamy ze sledovaných míst.
Zdrojem osobních údajů bude po určitou dobu uchovaný obrazový záznam (nahrávka z kamerového systému). Kamery mají pevnou montáž a schopnost nočního vidění. Snímají barevný obraz, kvalita záznamu je dostatečná k identifikaci osob a rozpoznání jejich aktivit. Kamerový systém je v nepřetržitém provozu 24 hodin denně, u všech z nich je pořizován nepřetržitý záznam bez zvukové stopy.

Doba uložení záznamu:
Doba uložení záznamu je stanovena na 14 dnů. Není možno jakýmkoliv způsobem uchovávat záznamy po dobu delší, než je uvedeno.

Umístění jednotlivých kamer:
a) na stropu kanceláře podatelny, tak aby snímaly kancelář a vstupní dveře
b) na stropu kanceláře starosty tak aby snímaly kancelář a vstupní dveře
Účel zpracování:
Účelem zpracování je ochrana majetku správce a ochrana majetku osob vyskytujících se v prostorách správce, stejně jako ochrana těchto osob.

Právní základ pro zpracování:
Osobní údaje jsou zpracovávány bez souhlasu subjektů údajů, a to na základě oprávněného zájmu správce dle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.
Oprávněným zájmem je zde ochrana majetku a osob.

Kategorie subjektů a osobních údajů:
Subjekty údajů, jejichž osobní údaje správce zpracovává, jsou zejména návštěvníci a zaměstnanci správce, jakož i další osoby, které vstupují do prostor objektu z jakéhokoliv jiného důvodu. Zpracovávány budou údaje z kamerového systému spočívající v záznamu pořizovaných záběrů, které budou využity k identifikaci fyzických osob v souvislosti s určitým jednáním (viz. výše). Rozsah zpracovávaných údaje bude spočívat pouze v zaznamenávání fyzických osob na určitých přesně stanovených místech.
Správce nebude zpracovávat údaje týkající se adresných a identifikačních údajů, ani citlivé údaje, ani popisné údaje.

Předávání záznamů mimo Správce:
Záznamy z kamer jsou kontinuálně ukládány na úložišti dat, které je umístěno v kanceláři správce. Jak přenos dat, tak úložiště je náležitě zabezpečeno.

Za určitých okolností mohou být, kromě správce, příjemcem záznamů také orgány činné v trestním řízení (Policie ČR, státní zastupitelství), soud nebo jiné orgány státní správy či samosprávy projednávající přestupky na základě zákonem stanovených pravidel.