Registrace aktualit Napište nám Zasilání SMS

Změna velikosti písma

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10
Veřejné zasedání - pozvánka
11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22
Vítání prázdnin - sobota 22.6.2024 - pozvánka
23
24 25 26 27 28 29 30
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Poskytování informací, příjem podání

Poskytování informací, příjem podání

Žádosti o informace

Příjem žádostí a dalších podání

Opravné prostředky

Sazebník úhrad za poskytování informací

Formuláře

Žádosti o informace

 1. Osobní podání: na Obecním úřadě v úředních dnech a hodinách:

  Pondělí 8.00 - 12.00 hod 15.00 - 18.00 hod
  Středa 8.00 - 11.00 hod 12.00 - 14.00 hod
 2. Telefonické podání: 377 922 282
 3. Není-li žadateli na ústně (osobně či telefonicky) podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně
 4. Formulář písemné žádosti naleznete níže na stránce a můžete jej doručit elektronicky na adresu ou@bdeneves.cz, elektronickou podatelnou, nebo poštou na adresu Obecní úřad, Bdeněves 49, 330 32 Kozolupy .

Ze žádosti by měly být patrné tyto informace o žadateli:

jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu.

Neobsahuje-li žádost tyto údaje a zároveň jsou údaje potřeba k vyřízení žádosti o informaci, žádost se poté odloží a do sedmi dnů se žadateli zašle výzva k doplnění informací.

Příjem žádostí a způsob podání

Osobní podání: na Obecním úřadě v Bdeněves 49úředních dnech a hodinách:

Pondělí 8.00 - 12.00 hod 15.00 - 18.00 hod
Středa 8.00 - 11.00 hod 12.00 - 14.00 hod

Telefonické podání: 377 922 282
Poštou na adresu Obecní úřad, Bdeněves 49, 330 32 Kozolupy
Elektronicky na e-mail: ou@bdeneves.cz (v žádosti nemusí být aplikován elektronický podpis)
Elektronicky datovou schránkou: 9d3avm3
Elektonickou podatelnou

V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou nebo faxem), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

 • komu je žádost určena,
 • jaká konkrétní informace je požadována,
 • kdo žádost podává.

Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách.

Lhůty pro vyřízení žádosti

Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti
- do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).

Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) - do 3 dnů od odložení.

Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnů od podání.

Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnů.

Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnů.

Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) - do 30 dnů od doručení výzvy.

Příjem a vyřízení odvolání

Způsob odvolání a jeho obsah:

O odvolání rozhoduje:

 • obecní úřad - jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce,
 • v případě, že obecní úřad není schopen zcela vyhovět, poskytuje toto odvolání ve lhůtě 15ti dnů k nadřízenému orgánu (krajský úřad)
 • krajský úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

Sazby za poskytování informací

Aktuálně platný sazebník je k náhledu ZDE

Formuláře

Dotazy a poskytnuté informace

Za rok 2016

žádost: 208-16_žádost.pdf

odpověď: čj. 208-16 odpoved.pdf

příloha k odpovědi: příloha k 208-16.pdf

Za rok 2017

žádost a odpověď čj. 33/2017: čj. 33-2017.pdf

žádost a odpověď čj. 60/ 2017: čj 60-2017.pdf

žádost a odpověď čj. 132/ 2017: čj. 132-2017_106.pdf

žádost a odpověď čj. 133/ 2017: čj. 133-2017.pdf

žádost a odpověď čj. 120/ 2017: čj. 120-2017_zák. 106.pdf

žádost a odpověď čj. 147/ 2017: čj. 147-2017_zák. 106.pdf

Za rok 2018

žádost a odpověď čj. 59-2018: čj. 59-2018 zák 106

žádost a odpověď čj. 100-2018: čj. 100-2018 zák 106

Za rok 2019

Žádost a odpověď čj. 82/2019: střelnice_106 čj.82-2019.pdf

Žádost a odpověď č. 10072019-106: střelnice _10072019 

příloha 1/2 

příloha 2/2

Poskytnutí informace žádost čj. 104/2019: Informace 104-2019.pdf

Poskytnutí informace žádost čj. 135/2019: 

část 1

část 2 

Poskytnutí informace žádost čj. 144/2019: 

žadatel požaduje záznam ze zasedání ZO dne 16.6.2019

a jednací řád obce

část 1

část 2

Poskytnutí informace žádost čj. 149/2019: 

žadatel požaduje informaci zda obec obdržela nabídku os konkrétní společnosti

žádost 106_čj. 149-2019.pdf 

Poskytnutí informace žádost čj. 176/2019:

žadatel požaduje zápis ze zasedání ZO dne 16.09.2019

106_176-2019.pdf

Střelnice - poskytnutí informace žádost čj. 187/2019:

žadatel požaduje informace ohledně podnětů policií ve věci povolení tří střelnic

podněty prezidium.pdf

odpověď prezidium.pdf

prezidium zrušení povolení střelnic.pdf

prezidium autoremedura.pdf

Poskytnutí informace žádost čj. 221/2019:

žadatel požaduje informace ohledně pasportu komunikací a zápisy se zasedání zastupitelstva v roce 2018

zápisy: zápisy 2018.pdf

pasporty: https://www.bdeneves.cz/file.php?nid=674&oid=7259902 

Za rok 2020

Poskytnutí informace žádost čj. 195/2020:

Žadatel požaduje informace zda obec podávala podnět k pozastavení rozhodnutí o povolení k provozování střelnic v k.ú. Bdeněves a pokud ano, jak byl podnět vyřízen a poskytnutí příslušných listin. 

Povinný subjekt sdělil, že učinil v minulosti dvě taková podání, obě ke Krajskému ředitelství policie Plzeňského kraje, a že ani v jednom případě policie nezahájila příslušné řízení. Žadateli byly poskytnuty v zákonné lhůtě kopie anonymizovaných listin.

 

Za rok 2021

 

Poskytnutí informace žádost čj. 80/2021:

Žadatel požaduje poskytnutí všech dokumentů, které souvisí s plánovanou výstavbou na louce - lokalita bydlení Bdeněves jako poskytnutí informací z platného územního plánu obce Bdeněves, které se zabývají uvedenou lokalitou, dále smlouvy či jiné dokumenty týkající se projektu, aktuální pracovní studie či další studie např. studie z února 2021.

Žadateli byly poskytnuty v zákonné lhůtě kopie anonymizovaných listin, týkající se lokality BJ8, celkem 10 stran textu a grafických příloh.

 

Poskytnutí informace k žádostem 127,129,130/2021:

Témuž žadateli byly poskytnuty v zákonné lhůtě odpovědi, viz odkaz na anonymizované listiny.

 

Poskytnutí informace k žádosti 201/2021:

Žadatel požaduje poskytnutí podkladů v záležitosti areálu bývalé střelnice včetně znaleckého posudku. Žadateli byly poskytnuty v zákonné lhůtě kopie některých listin (17 stran) s ohledem na právní povahu žadatele v neanonymizované formě, dále bylo z části odkázáno na informace dostupné nebo již žadateli známé resp. poskytnuté mimo žádost v režimu InfoZ. 

 

Poskytnutí informace k žádostem 202, 205/2021:

Témuž žadateli byly poskytnuty v zákonné lhůtě odpovědi, viz odkaz na listiny.

 

Za rok 2022

Poskytnutí informace k žádosti 48/2022:

Žadatel požaduje zápis ze zasedání ZO ze dne 7.3.2022. Odkaz: Zápis 07-03-2022 

 

Poskytnutí informace k žádosti 49, 50, 51/2022:

Témuž žadateli byly poskytnuty v zákonné lhůtě odpovědi, viz odkaz na listiny.

 

Poskytnutí informace k žádosti 78/2022:

Informace byla ve lhůtě poskytnuta prostřednictvím těchto listin, viz odkaz.

 

Poskytnutí informace na žádost čj. 91/2022:

Žadatel požádal o poskytnutí Smlouvy uzavřené na základě usnesení ze ZO č. 36/2021 a koordinovaného stanoviska ORP MÚ Nýřany k této smlouvě. Žadateli byly poskytnuty v zákonné lhůtě kopie anonymizovaných listin v rozsahu celkem 19 stran.

 

Za rok 2023

Poskytnutí informace k žádosti 46/2023:

Informace byla ve lhůtě poskytnuta prostřednictvím této listiny, viz odkaz.

 

Za rok 2023

Poskytnutí informace k žádosti 64/2024:

Informace byla ve lhůtě poskytnuta prostřednictvím této listiny, viz odkaz.