Registrace aktualit Napište nám Zasilání SMS

Změna velikosti písma

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19
Příměstský tábor Bdeněves 2024
20
Příměstský tábor Bdeněves 2024
21
Příměstský tábor Bdeněves 2024
22
Příměstský tábor Bdeněves 2024
23
Příměstský tábor Bdeněves 2024
24 25
26 27 28 29 30 31
Rockové léto na Mži 31. srpna 2024 - vstupenky již v předprodeji
1
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Poskytování informací, příjem podání

Poskytování informací, příjem podání

Žádosti o informace

Příjem žádostí a dalších podání

Opravné prostředky

Sazebník úhrad za poskytování informací

Formuláře

Žádosti o informace

 1. Osobní podání: na Obecním úřadě v úředních dnech a hodinách:

  Pondělí 8.00 - 12.00 hod 15.00 - 18.00 hod
  Středa 8.00 - 11.00 hod 12.00 - 14.00 hod
 2. Telefonické podání: 377 922 282
 3. Není-li žadateli na ústně (osobně či telefonicky) podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně
 4. Formulář písemné žádosti naleznete níže na stránce a můžete jej doručit elektronicky na adresu ou@bdeneves.cz, elektronickou podatelnou, nebo poštou na adresu Obecní úřad, Bdeněves 49, 330 32 Kozolupy .

Ze žádosti by měly být patrné tyto informace o žadateli:

jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu.

Neobsahuje-li žádost tyto údaje a zároveň jsou údaje potřeba k vyřízení žádosti o informaci, žádost se poté odloží a do sedmi dnů se žadateli zašle výzva k doplnění informací.

Příjem žádostí a způsob podání

Osobní podání: na Obecním úřadě v Bdeněves 49úředních dnech a hodinách:

Pondělí 8.00 - 12.00 hod 15.00 - 18.00 hod
Středa 8.00 - 11.00 hod 12.00 - 14.00 hod

Telefonické podání: 377 922 282
Poštou na adresu Obecní úřad, Bdeněves 49, 330 32 Kozolupy
Elektronicky na e-mail: ou@bdeneves.cz (v žádosti nemusí být aplikován elektronický podpis)
Elektronicky datovou schránkou: 9d3avm3
Elektonickou podatelnou

V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou nebo faxem), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

 • komu je žádost určena,
 • jaká konkrétní informace je požadována,
 • kdo žádost podává.

Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách.

Lhůty pro vyřízení žádosti

Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti
- do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).

Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) - do 3 dnů od odložení.

Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnů od podání.

Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnů.

Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnů.

Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) - do 30 dnů od doručení výzvy.

Příjem a vyřízení odvolání

Způsob odvolání a jeho obsah:

O odvolání rozhoduje:

 • obecní úřad - jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce,
 • v případě, že obecní úřad není schopen zcela vyhovět, poskytuje toto odvolání ve lhůtě 15ti dnů k nadřízenému orgánu (krajský úřad)
 • krajský úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

Sazby za poskytování informací

Aktuálně platný sazebník je k náhledu ZDE

Formuláře

Dotazy a poskytnuté informace

Za rok 2016

žádost: 208-16_žádost.pdf

odpověď: čj. 208-16 odpoved.pdf

příloha k odpovědi: příloha k 208-16.pdf

Za rok 2017

žádost a odpověď čj. 33/2017: čj. 33-2017.pdf

žádost a odpověď čj. 60/ 2017: čj 60-2017.pdf

žádost a odpověď čj. 132/ 2017: čj. 132-2017_106.pdf

žádost a odpověď čj. 133/ 2017: čj. 133-2017.pdf

žádost a odpověď čj. 120/ 2017: čj. 120-2017_zák. 106.pdf

žádost a odpověď čj. 147/ 2017: čj. 147-2017_zák. 106.pdf

Za rok 2018

žádost a odpověď čj. 59-2018: čj. 59-2018 zák 106

žádost a odpověď čj. 100-2018: čj. 100-2018 zák 106

Za rok 2019

Žádost a odpověď čj. 82/2019: střelnice_106 čj.82-2019.pdf

Žádost a odpověď č. 10072019-106: střelnice _10072019 

příloha 1/2 

příloha 2/2

Poskytnutí informace žádost čj. 104/2019: Informace 104-2019.pdf

Poskytnutí informace žádost čj. 135/2019: 

část 1

část 2 

Poskytnutí informace žádost čj. 144/2019: 

žadatel požaduje záznam ze zasedání ZO dne 16.6.2019

a jednací řád obce

část 1

část 2

Poskytnutí informace žádost čj. 149/2019: 

žadatel požaduje informaci zda obec obdržela nabídku os konkrétní společnosti

žádost 106_čj. 149-2019.pdf 

Poskytnutí informace žádost čj. 176/2019:

žadatel požaduje zápis ze zasedání ZO dne 16.09.2019

106_176-2019.pdf

Střelnice - poskytnutí informace žádost čj. 187/2019:

žadatel požaduje informace ohledně podnětů policií ve věci povolení tří střelnic

podněty prezidium.pdf

odpověď prezidium.pdf

prezidium zrušení povolení střelnic.pdf

prezidium autoremedura.pdf

Poskytnutí informace žádost čj. 221/2019:

žadatel požaduje informace ohledně pasportu komunikací a zápisy se zasedání zastupitelstva v roce 2018

zápisy: zápisy 2018.pdf

pasporty: https://www.bdeneves.cz/file.php?nid=674&oid=7259902 

Za rok 2020

Poskytnutí informace žádost čj. 195/2020:

Žadatel požaduje informace zda obec podávala podnět k pozastavení rozhodnutí o povolení k provozování střelnic v k.ú. Bdeněves a pokud ano, jak byl podnět vyřízen a poskytnutí příslušných listin. 

Povinný subjekt sdělil, že učinil v minulosti dvě taková podání, obě ke Krajskému ředitelství policie Plzeňského kraje, a že ani v jednom případě policie nezahájila příslušné řízení. Žadateli byly poskytnuty v zákonné lhůtě kopie anonymizovaných listin.

 

Za rok 2021

 

Poskytnutí informace žádost čj. 80/2021:

Žadatel požaduje poskytnutí všech dokumentů, které souvisí s plánovanou výstavbou na louce - lokalita bydlení Bdeněves jako poskytnutí informací z platného územního plánu obce Bdeněves, které se zabývají uvedenou lokalitou, dále smlouvy či jiné dokumenty týkající se projektu, aktuální pracovní studie či další studie např. studie z února 2021.

Žadateli byly poskytnuty v zákonné lhůtě kopie anonymizovaných listin, týkající se lokality BJ8, celkem 10 stran textu a grafických příloh.

 

Poskytnutí informace k žádostem 127,129,130/2021:

Témuž žadateli byly poskytnuty v zákonné lhůtě odpovědi, viz odkaz na anonymizované listiny.

 

Poskytnutí informace k žádosti 201/2021:

Žadatel požaduje poskytnutí podkladů v záležitosti areálu bývalé střelnice včetně znaleckého posudku. Žadateli byly poskytnuty v zákonné lhůtě kopie některých listin (17 stran) s ohledem na právní povahu žadatele v neanonymizované formě, dále bylo z části odkázáno na informace dostupné nebo již žadateli známé resp. poskytnuté mimo žádost v režimu InfoZ. 

 

Poskytnutí informace k žádostem 202, 205/2021:

Témuž žadateli byly poskytnuty v zákonné lhůtě odpovědi, viz odkaz na listiny.

 

Za rok 2022

Poskytnutí informace k žádosti 48/2022:

Žadatel požaduje zápis ze zasedání ZO ze dne 7.3.2022. Odkaz: Zápis 07-03-2022 

 

Poskytnutí informace k žádosti 49, 50, 51/2022:

Témuž žadateli byly poskytnuty v zákonné lhůtě odpovědi, viz odkaz na listiny.

 

Poskytnutí informace k žádosti 78/2022:

Informace byla ve lhůtě poskytnuta prostřednictvím těchto listin, viz odkaz.

 

Poskytnutí informace na žádost čj. 91/2022:

Žadatel požádal o poskytnutí Smlouvy uzavřené na základě usnesení ze ZO č. 36/2021 a koordinovaného stanoviska ORP MÚ Nýřany k této smlouvě. Žadateli byly poskytnuty v zákonné lhůtě kopie anonymizovaných listin v rozsahu celkem 19 stran.

 

Za rok 2023

Poskytnutí informace k žádosti 46/2023:

Informace byla ve lhůtě poskytnuta prostřednictvím této listiny, viz odkaz.

 

Za rok 2023

Poskytnutí informace k žádosti 64/2024:

Informace byla ve lhůtě poskytnuta prostřednictvím této listiny, viz odkaz.